napisz do nas

- S tatut stowarzyszenia -


Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA "POKOLENIA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1. Stowarzyszenie "POKOLENIA" zwane dalej Stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

&2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą władz Warszawa.

&3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

&4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

&5. Celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie w duchu ideałów postępowej lewicy, upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej.
2.Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych.
3.Krzewienie przychylnego klimatu dla społecznej aktywności młodzieży i jej organizacji.
4.Tworzenie warunków do upowszechniania wiedzy społecznej oraz postępowych, patriotycznych tradycji.
5.Działalność samopomocowa.
6.Działalność w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, kultury fizycznej i sportu oraz opieki zdrowotnej i charytatywnej.

&6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizowanie spotkań, zebrań, konferencji , seminariów.
2.Tworzenie klubów dyskusyjnych, klubów tradycji.
3.Upowszechnianie dorobku z zakresu działalności Stowarzyszenia poprzez opracowania, publikacje, wydawnictwa, w tym wydawane przez Zarząd Krajowy - <"POKOLENIA" Zeszyty Informacyjno-Polityczne>.
4.Współpraca ze stowarzyszeniami o podobnych założeniach, w tym ze stowarzyszeniami lokalnymi.
5.Gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z treściami pracy Stowarzyszenia.
6.Organizowanie działalności samopomocowej.
7.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

&7.Stowarzyszenie tworzą członkowie:
1.Zwyczajni.
2.Wspierający.

&8.
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.
2.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji zarządu koła Stowarzyszenia.
3.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia. Członkowie wspierający - osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli.
4.Członków wspierających działających na terenie całego kraju przyjmuje Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na podstawie ich deklaracji; członków wspierających działających lokalnie przyjmuje Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia na podstawie ich deklaracji.
5.Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek jego pisemnej deklaracji o rezygnacji z członkostwa, bądź na podstawie uchwały Zarządu, który przyjmował go na członka Stowarzyszenia,
6.Szczególnie zasłużonym dla "Pokoleń" członkom i osobom współpracującym Krajowe Zgromadzenie Delegatów może nadawać tytuł Zasłużony Członek Stowarzyszenia "Pokolenia".

&9.
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b)zgłaszania postulatów i wniosków władzom Stowarzyszenia;
c)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2.Członkowie wspierający mają prawo:
a)brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b)zgłaszania wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia.

&10. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
a)aktywnego udziału w realizowaniu celów Stowarzyszenia;
b)przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c)regularnego płacenia składek członkowskich.

&11. Członkostwo członków zwyczajnych wygasa na skutek:
a)wystąpienia - zgłoszonego na piśmie w kole;
b)skreślenia z listy członków Stowarzyszenia decyzją zebrania koła za niepłacenie składek członkowskich przez okres 1 roku;
c)wykluczenia decyzją zebrania koła za działania niezgodne z postanowieniami Statutu i uchwałami Stowarzyszenia lub za działania na szkodę Stowarzyszenia;
d)rozwiązania Stowarzyszenia.

&12.Od decyzji o skreśleniu bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się aż do Krajowego Zgromadzenia Delegatów.

ROZDZIAŁ IV. OGÓLNE ZASADY WYBORU I FUNKCJONOWANIA WŁADZ STOWARZYSZENIA.

1.Wszystkie władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu (jawnym lub tajnym - zgodnie z wolą wybierających) zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.
2.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, w tym delegatów na zgromadzenia, trwa 4 lata.
3.Kooptacja członków władz możliwa jest do ilości 1/3 składu osobowego danej instancji. O większej ilości zmian decydować może Walne Zebranie lub Zgromadzenie Delegatów odpowiedniego szczebla.
4.Uchwały walnych zebrań i zgromadzeń delegatów przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.
5.Posiedzenia zarządów zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Prezydium Zarządu Krajowego oraz zarządy oddziałów terenowych i zarządy kół powinny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Plenarne posiedzenia Zarządu Krajowego powinny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Uchwały zarządów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 60% członków zarządu, a w drugim terminie przy obecności co najmniej 40% członków zarządu.
6.Co 4 lata walne zebrania kół i zgromadzenia delegatów mają charakter programowy i sprawozdawczo-wyborczy. Corocznie zwoływane są programowo-sprawozdawcze walne zebrania kół.
7.W zgromadzeniach delegatów mogą brać udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz nie będący delegatami, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
8.Przedstawiciele komisji rewizyjnych mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządów odpowiednich szczebli.

ROZDZIAŁ V. KOŁA STOWARZYSZENIA.

&13 Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest koło terenowe lub środowiskowe. Koła tworzy się za zgodą Zarządu Wojewódzkiego, a w województwach gdzie nie ma Zarządu Wojewódzkiego, za zgodą Zarządu Krajowego, na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych lub 5 osób pragnących wstąpić do Stowarzyszenia.

&14. Władzami koła są:
a) Walne Zebranie członków koła;
b) Zarząd Koła;
c) Komisja Rewizyjna Koła (w kołach liczących powyżej 20 członków).

&15.Do kompetencji Walnego Zebrania członków koła należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie co roku sprawozdania Zarządu Koła i ewentualnie Komisji Rewizyjnej Koła;
b) co 4 lata uchwalanie kierunków działania koła; co roku uchwalanie planu pracy koła i jego budżetu;
c) co 4 lata udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
d) co 4 lata wybór Zarządu Koła, ewentualnie również Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatów na powiatowe i wojewódzkie zgromadzenia delegatów;
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków.

&16.Kierunki działalności koła określane są zgodnie z programem i Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami jego władz.

&17.Dla bieżącego organizowania i kierowania działalnością koło wybiera co 4 lata Zarząd Koła w ilości członków określonej przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

&18.Do zakresu kompetencji Zarządu Koła należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków koła;
b) opracowywanie projektów planów działania i budżetu;
c) organizowanie bieżącej działalności koła;
d) zarządzanie majątkiem i finansami koła;
e) prowadzenie ewidencji i dokumentacji koła;
f) reprezentowanie koła na zewnątrz.

&19. W kołach liczących powyżej 20 członków wybiera się co 4 lata Komisję Rewizyjną w ilości członków określonej przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

&20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
a) kontrola całokształtu działalności koła i jego Zarządu, a w szczególności jego gospodarki finansowej;
b) występowanie do Zarządu Koła z wnioskami pokontrolnymi;
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.

ROZDZIAŁ VI. ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE.

&21. W województwie, gdzie istnieje więcej niż jedno koło Stowarzyszenia, Zarząd Krajowy może na wniosek tych kół lub z własnej inicjatywy wyrazić zgodę na utworzenie wojewódzkiego oddziału Stowarzyszenia i wybór jego władz. Na tych samych warunkach Zarząd Wojewódzki może - w powiatach i miastach ,gdzie istnieje więcej niż jedno koło - wyrazić zgodę na utworzenie powiatowego(miejskiego) oddziału Stowarzyszenia i wybór jego władz.
Wojewódzkie ,powiatowe oraz miejskie oddziały Stowarzyszenia określa się w Statucie jako oddziały terenowe.

&22.
1.Władzami terenowego oddziału są:
a) Wojewódzkie (Powiatowe, Miejskie) Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia lub Walne Zebranie członków z terenu województwa (powiatu, miasta);
b) Zarząd Wojewódzki (Powiatowy, Miejski);
c) Wojewódzka (Powiatowa, Miejska) Komisja Rewizyjna.
2. W województwach, gdzie istnieją wojewódzkie władze Stowarzyszenia, koordynują i kontrolują one działalność władz powiatowych i miejskich; w przypadku braku wojewódzkich władz - władze powiatowe i miejskie Stowarzyszenia podlegają bezpośrednio Zarządowi Krajowemu.

&23. Wojewódzkie (Powiatowe, Miejskie) Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia stanowią przedstawiciele kół z terenu województwa (powiatu, miasta) wybrani na walnych zebraniach kół według klucza ustalonego przez Zarząd Wojewódzki (Powiatowy, Miejski).

&24. Wojewódzkie (Powiatowe, Miejskie) Zgromadzenie Delegatów lub Walne Zebranie członków Stowarzyszenia z terenu województwa (powiatu, miasta) zwołuje Zarząd Wojewódzki (Powiatowy, Miejski), który określa miejsce obrad i przygotowuje projekt porządku obrad.

&25. Do kompetencji Wojewódzkiego (Powiatowego, Miejskiego) Zgromadzenia Delegatów (Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia terenowego oddziału) należy:
a) uchwalanie kierunków działalności terenowego oddziału;
b) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu terenowego oddziału i Komisji Rewizyjnej terenowego oddziału;
c) udzielanie absolutorium Zarządowi terenowego oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej terenowego oddziału;
e) na wojewódzkim Zgromadzeniu Delegatów (wojewódzkim Walnym Zebraniu członków) wybór delegatów na Krajowe Zgromadzenie Delegatów

&26. Zarząd terenowego oddziału wybierany jest w ilości członków ustalonej przez odpowiednie Zgromadzenie Delegatów (Walne Zebranie członków Stowarzyszenia terenowego oddziału) .Dla bieżącego kierowania działalnością terenowego oddziału Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Prezydium określa Zarząd terenowego oddziału.

&27.Do kompetencji Zarządu terenowego oddziału należy:
a) bieżąca koordynacja i kontrola pracy kół i zarządów na terenie województwa (powiatu, miasta) oraz udzielanie im pomocy;
b) wykonywanie uchwał terenowego Zgromadzenia Delegatów (Walnego Zebrania członków terenowego oddziału);
c) uchwalanie planów pracy , budżetu oraz zarządzanie majątkiem i finansami pozostającymi w jego gestii;
d) przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego;
e) reprezentowanie terenowego oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz.

&28. Komisja Rewizyjna terenowego oddziału wybierana jest w ilości członków określonej przez terenowe Zgromadzenie Delegatów (Walne Zebranie członków terenowego oddziału).Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

&29.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej terenowego oddziału należy:
a) kontrola całokształtu działalności Zarządu terenowego oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
b) występowanie do Zarządu terenowego oddziału z wnioskami pokontrolnymi;
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi terenowego oddziału.


ROZDZIAŁ VII. KRAJOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA.

&30. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
a) Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia;
b) Zarząd Krajowy Stowarzyszenia;
c) Krajowa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.


&31.
1.Krajowe Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Delegaci wybierani są co 4 lata na Wojewódzkich Zgromadzeniach Delegatów (Walnych Zebraniach członków z terenu województwa) według klucza ustalonego przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.
2.Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.Krajowe Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia, który określa także miejsce obrad i przygotowuje projekt porządku obrad.

&32.Do kompetencji Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;
c) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowemu na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
d) co 4 lata wybór Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
e) dokonywanie zmian Statutu i zmian w Statucie;
f) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał podjętych przez koła w sprawach członków Stowarzyszenia;
h) podejmowanie innych uchwał, w szczególności wynikających ze zgłoszonych przez delegatów wniosków.

&33.Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu Krajowego;
b) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

&34.Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

&35.Zarząd Krajowy Stowarzyszenia wybierany jest w ilości członków określonej przez Krajowe Zgromadzenie Delegatów. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika oraz członków Prezydium w ilości określonej przez Zarząd Krajowy. Prezydium stanowi roboczy organ Zarządu Krajowego kierujący działalnością bieżącą pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego.

&36.Do kompetencji Zarządu Krajowego Stowarzyszenia należy:
a) bieżąca koordynacja i kontrola działalności zarządów terenowych oddziałów i kół Stowarzyszenia oraz udzielanie im pomocy;
b) wykonywanie uchwał Krajowego Zgromadzenia Delegatów;
c) uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu oraz zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
d) przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego;
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

&37.Krajowa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest w ilości członków określonej przez Krajowe Zgromadzenie Delegatów. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza

&38.Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Zarządu Krajowego, a w szczególności gospodarki finansowej;
b) inspirowanie działalności kontrolnej komisji rewizyjnych terenowych oddziałów i kół;
c) występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskami pokontrolnymi;
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu;
e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

&39.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1.wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
2.wpływy z działalności gospodarczej;
3.dotacje;
4.zapisy i darowizny.


&40.
1.Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i skarbnika Zarządu Krajowego.
2.Dla ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i sekretarza Zarządu Krajowego.


ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Krajowego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2.W razie podjęcia przez Krajowe Zgromadzenie Delegatów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowe Zgromadzenie Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Tekst jednolity, z poprawkami
przyjętymi przez Krajowe Zgromadzenie
Delegatów w dn.10 maja 2003 r.

- M enu -


Aktualności

Galeria

O stowarzyszeniu

Założenia programowe

Statut stowarzyszenia

Władze wojewódzkie

Koła wojewódzkie

Biuletyn

Umowy o współpracy

Uchwały, rezolucje, stanowiska

Ciekawe strony