napisz do nas

- U chwaly_rezolucje -


Uchwały, rezolucje, stanowiska

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

LUBUSKIEJ ORGANIZACJI STOWARZYSZENIA POKOLENIA”

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji  Rewizyjnej, Walne Zebranie postanawia przyjąć  sprawozdania i wyrazić podziękowanie, tak Zarządowi,  jak i  Komisji Rewizyjnej za skuteczną działalność na rzecz  realizacji celów programowych naszego stowarzyszenia.

Jednocześnie Zebranie wyraża najwyższe uznanie dla wszystkich członków Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia Pokolenia za aktywną społeczną pracę dobrze służącą rozwojowi naszego miasta i województwa.

                       Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia „POKOLENIA”

Gorzów Wlkp. 25.01.2008 r.

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

CZŁONKÓW LUBUSKIEJ ORGANIZACJI STOWARZYSZENIA

„POKOLENIA”  PODJĘTA W DNIU 25.01.2008 ROKU

 

Stwierdzamy, że uchwała Walnego Zgromadzenia z 23 czerwca 2003 r. była pomyślnie i skutecznie realizowana. Uznajemy jednak, że zawarte w niej wnioski i postulaty w dużej mierze pozostaną nadal aktualne.

W trakcie minionej kadencji nastąpił dalszy rozwój Stowarzyszenia, wzrost jego znaczenia i zakresu oddziaływania, wzrosła aktywność wielu jego ogniw.

Organizacja gorzowska w sposób istotny zaznaczyła swój udział zarówno w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, jak i samorządowych. Organizowaliśmy i licznie uczestniczyliśmy w obchodach ważnych rocznic historii ruchu młodzieżowego.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze akceptuje sprawozdanie Zarządu, a zawarte w nim wnioski zaleca do realizacji wszystkim członkom i ogniwom naszego Stowarzyszenia.

Za szczególnie istotne zadania uznajemy:

·        W dalszym ciągu należy dążyć do rozwoju szeregów Stowarzyszenia oraz do tworzenia i umacniania struktur powiatowych i miejskich.

·        Podkreślamy bardzo ważne zadanie spoczywające na barkach członków „POKOLEŃ” będących parlamentarzystami i radnymi oraz sprawującymi kierownicze stanowiska w życiu społeczno – gospodarczym. Oczekujemy od nich prezentowania opinii, realizowania postulatów i wniosków zgłaszanych przez nasze środowisko. Dlatego też zachęcamy ogniwa Stowarzyszenia do organizowania częściej niż do tej pory cyklicznych spotkań z parlamentarzystami i radnymi.

·    Za pożyteczną i potrzebną uważamy dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem „POKOLEŃ” Lubuszan w Zielonej Górze, oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o podobnych założeniach ideowych i politycznych.

·        Zobowiązujemy członków Stowarzyszenia do współudziału w tworzeniu programów wyborczych lewicy, aktywnego uczestnictwa w kampaniach wyborczych, a ogniwa terenowe do typowania najlepszych naszych członków na listy wyborcze.

·        Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do kontynuowania działań mających na celu pomoc materialną dla członków naszego Stowarzyszenia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz sprawdzonych form wspierania (stypendia, zakupy książek i pomocy naukowych) szczególnie uzdolnionej młodzieży uczącej się. Jednocześnie zalecamy Zarządowi opracowanie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów i udzielania pomocy koleżeńskiej. W celu finansowania tych zadań doskonalić funkcjonowanie funduszy celowych: stypendialnego, oraz wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

·    Zachęcamy członków Stowarzyszenia do spisywania wspomnień z okresu swojej działalności w ruchu młodzieżowym, a Zarząd zobowiązujemy do podjęcia działań na rzecz wydania tych wspomnień w formie publikacji książkowej. Zarząd winien też nawiązać współpracę z gorzowskimi uczelniami w celu podjęcia przez pracowników nauki i studentów prac badawczych z zakresu historii ruchu młodzieżowego na Ziemi Lubuskiej.

 

    Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia „POKOLENIA”

 

 

STANOWISKO

LUBUSKIEJ ORGANIZACJI STOWARZYSZENIA „POKOLENIA” W GORZOWIE WLKP. WOBEC AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ  W MIESCIE I WOJEWÓDZTWIE.

 

         Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia  „Pokolenia”   w Gorzowie Wlkp. po dokonaniu  oceny obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym regionie  stwierdza , że nie nastąpiła w ostatnim okresie pewna poprawa warunków życia mieszkańców województwa lubuskiego.

          Wiele problemów podniesionych przez poprzednie Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2003 r. nadal  nie straciło niestety ze swej aktualności.

           Mimo pewnego złagodzenia nadal bolesny pozostaje problem bezrobocia. Prawicowe rządy wszystkie zasługi przy jego rozwiązywaniu przypisują wyłącznie sobie, nie doceniając roli lewicy w budowaniu podstaw do skutecznego przeciwstawiania się temu nabrzmiałemu zjawisku społecznemu. Towarzyszy mu kolejna fala emigracji młodego pokolenia Polaków, któremu nie stworzono możliwości  budowania osobistej pomyślności w ojczystym kraju i służenia narodowi.

            Coraz bardziej palący staje się problem niskiego wynagrodzenia za pracę całej rzeszy pracowników już nie tylko tzw. budżetówki, ale także wielu tysięcy pracowników  zakładów prywatnych, bezwzględnie wykorzystywanych przez pracodawców. Brak skutecznych rozwiązań systemowych zapewniających ekwiwalentne wobec trudów pracy wynagrodzenie, które umożliwiałyby godne życie w sytuacji rosnących kosztów utrzymania oraz narastającego rozwarstwiania naszego społeczeństwa,  tworzy realną groźbę już nie tylko protestów społecznych, ale wręcz konfliktów o niewyobrażalnych rozmiarach i skutkach.

            Nieudolne i niesprawiedliwe rządy prawicy prowadzą najkrótszą drogą do utraty najwyższych wartości polskiego Sierpnia 1980 – zasad solidaryzmu społecznego. Hasło Solidarne i tanie Państwo stało się w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości żałosną karykaturą.  Coraz więcej jest w naszym kraju ludzkiej biedy nie znajdującej już nie tylko pomocy, ale nawet współczucia. Bezdomność i wykluczenie to nie są marginalne zjawiska, ale coraz powszechniejszy i coraz bardziej zauważalny problem ogólnonarodowy.

           Przepojone nienawiścią do inaczej myślących rządy Prawa i Sprawiedliwości, skutecznie zniszczyły poczucie jedności narodowej, pogrążyły klasę polityczną w jałowe spory i kłótnie.  Dlatego nie znalazły skutecznych rozwiązań,  a nawet stały się jeszcze bardziej palące problemy opieki zdrowotnej. Gorzowski szpital jak soczewka skupia w sobie wszystkie braki i bolączki służby zdrowia w Polsce. Niewydolny system, ogromne zadłużenie, nisko opłacana kadra medyczna niesie za sobą realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców naszego miasta. Towarzyszą temu propagandowe opowiastki o skutecznej restrukturyzacji prowadzonej przez nowe kierownictwo szpitala  zrzucającego winę za całe zło na poprzedników, a także wiele osobistych dramatów pracowników zwalnianych bez żadnego pardonu po wielu latach dobrej i zaangażowanej pracy. Dziś słyszymy o kolejnych planowanych zwolnieniach wielu dziesiątek pielęgniarek, jako antidotum na wszelkie szpitalne problemy.

             Z niepokojem obserwujemy w tej sytuacji  niemrawość działań środowisk lewicowych, co pociągnęło za sobą słaby wynik wyborczy w ubiegłym roku. Partie lewicowe same prowadzą do swojej marginalizacji w życiu politycznym kraju i wielu środowisk regionalnych. Spory personalne, brak jasnego, społecznie akceptowalnego programu  prowadzi wprost do utraty elektoratu. Towarzyszy temu brak ideowej i intelektualnej refleksji, która mogłaby doprowadzić do odrodzenia aktywności i entuzjazmu wielu członków i działaczy, dziś pogrążonych w beznadziei i apatii.

               Oczekujemy od kierownictwa miejskich i wojewódzkich struktur partii lewicowych impulsu i inspiracji do skutecznego działania organizacji lokalnych potwierdzających ich lewicową wrażliwość na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Oczekujemy skutecznej eliminacji z naszych szeregów ludzi zamieszanych w afery korupcyjne, pozbawionych ideowości i chęci służenia społeczeństwu.

               Od lewicowych radnych i działaczy samorządowych oczekujemy odpowiedzialnego i skutecznego wypełniania swojego mandatu, tak by na tej bazie odbudowywać utracone pozycje lewicy oraz  przyczyniać się do jakościowych zmian w warunkach życia lokalnych społeczności.

              Dziś jak nigdy dotąd przyszedł  czas dla Lewicy, gdzie powinniśmy się łączyć a nie dzielić tak w aspekcie ideowym jak i personalnym. Odrzućmy wszelkie animozje. Skierujmy swoje wysiłki już dzisiaj w kontekście przyszłych wyborów samorządowych jak i innych.

              Wyrażamy najwyższe uznanie tym, którzy nie szczędzą swego czasu i trudu  w społecznej służbie , tym których działalność stanowi praktyczne potwierdzenie aktualności i nie przemijających wartości lewicowego programu.

 

    Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia „POKOLENIA”

 

 

 

 

REZOLUCJA

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POKOLENIA”

W SPRAWIE

OBCHODÓW W 2008 ROKU 60 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ ORAZ 65 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH

Lewicowe organizacje młodzieżowe – Związek Walki Młodych oraz Związek Młodzieży Polskiej zapisały się złotymi zgłoskami na kartach najnowszej historii naszej Ojczyzny.

Najpierw walka o niepodległość, co nieraz wiązało się z koniecznością złożenia najwyższej ofiary – życia  w imię patriotyzmu i oddania dla narodu, potem trud odbudowy kraju z wojennych zniszczeń wymagający wielkich wyrzeczeń i zaangażowania. Tak powstawał panteon nowych bohaterów narodowych, wzorów współczesnego obywatela i patrioty.

To dzięki Nim – tysiącom członków ZWM i ZMP  Polska odzyskała wolność  i odrodziła się silniejsza, nowocześniejsza, sprawiedliwsza. Błędy popełniane po drodze w procesie budowania nowej rzeczywistości nie mogą przekreślić nie kwestionowanego dorobku obu tych organizacji  i niewątpliwych zasług jej członków dla rozwoju naszej Ojczyzny. Faktem jest, że młodzieńczy zapał, entuzjazm i ideowe zaangażowanie zbyt często był nadużywany i wykorzystywane dla nie zawsze słusznych celów. Wszystko to wymaga sprawiedliwej i obiektywnej oceny i naukowej analizy.

Historyczne osądy nie mogą wynikać z doraźnej walki politycznej oraz aktualnego zapotrzebowania sił politycznych sprawującej rządy.  Instytut Pamięci Narodowej nie może narzucać swoich ocen naszej narodowej przeszłości, jako iż zbyt często odkłamanie historii w jego wykonaniu oznacza polowanie na czarownice i narzucanie swojego sposobu myślenia nie dopuszczającego możliwości innych racji i argumentów.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubuskiego Stowarzyszenia „Pokolenia” zaleca zarządowi Wojewódzkiemu, Kołom i Członkom naszej organizacji godne uczczenie tych dwóch doniosłych rocznic.

Niech obchody staną się okazją do dokumentowania dorobku i osiągnięć ZWM  i ZMP i osobistych dokonań ich członków.  Zachęcajmy   byłych   ZWM-owców i ZMP-owców do pisania wspomnień, gromadzenia osobistych pamiątek tamtego czasu, wszystkich przedmiotów mogących stanowić podstawę naukowych badań i analiz. Niech okolicznościowe seminaria, spotkania byłych członków ZWM i ZMP odbywają się przy jak najliczniejszym udziale młodzieży i staną się żywą lekcją historii.

   Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia „POKOLENIA”

 


- M enu -


Aktualności

Galeria

O stowarzyszeniu

Założenia programowe

Statut stowarzyszenia

Władze wojewódzkie

Koła wojewódzkie

Biuletyn

Umowy o współpracy

Uchwały, rezolucje, stanowiska

Ciekawe strony